Konsulentbistand


Evaluering af det politiske liv i en kommune

Indledning
AFPL tilbyder at foretage en analyse eller evaluering af det samlede politiske liv i en kommune for at få kaldt et billede frem af, hvordan det liv udspilles og udformes. Stemmer virkeligheden overens med de forestillinger man har om det ideelle politiske liv. Fungerer det lokale demokrati sådan, som man ønsker det? Er det reelt et folkestyre og ikke et embedsmandsstyre, man har? Er det borgernes ønske og vilje, der sættes igennem i de beslutninger der tages og i de beslutninger, der ikke tages? 

En sådan evaluering eller analyse kan gennemføres på mange måder. Nedenfor er der skitseret én måde, man kan gøre det på. Man kan enten følge den model eller kombinere nogle af elementerne med andre analysetiltag. 

I en konkret situation skal der naturligvis udarbejdes et egentligt evalueringsdesign. I den forbindelse er det vigtigt – tro mod de demokratiske principper – at lade dette design gøres til genstand for en politisk beslutning og med en bred enighed herom. 

Formålet med evalueringen

Formålet med evalueringen er:
 • at få et databaseret billede af og vurdering af det politiske liv, dels ”på rådhuset” og dels samspillet mellem rådhuset og borgerne
 • at få tilvejebragt et række anbefalinger til, hvad man kan gøre for at afhjælpe de  identificerede mangler og svagheder og forbedre det politiske liv

Hvad skal evalueres? 
Hovedelementerne i evalueringen kan bl.a. være følgende: 

 • Samarbejdet mellem politikerne i byrådet og i udvalgene
 • Samarbejdet – og rollefordelingen - mellem politikere og embedsværket
 • Udvalgsformændenes rolle og funktion
 • Borgmesterens rolle og samspil med bl.a. udvalgsformænd
 • Relationerne mellem det politiske niveau (rådhuset) og borgerne 
 • Politikskabelse contra sagsbehandling i byrådet
 • Byrådets koordinerende rolle på tværs af fagudvalgene
 • Den politiske kultur 

Hvordan gennemføres evalueringen
Evalueringen foreslås at omfatte følgende aktiviteter: 

 • Dokumentgennemgang
  Et række dokumenter, der illustrerer de politiske processer og den politiske kultur, gennemgås af AFPL

 • Upstart seminar:
  Der gennemføres et up-start seminar for byrådets medlemmer samt det øverste embedsmandsniveau.  På seminaret fremlægger AFPL et detaljeret oplæg til design af evalueringen: Hvad, hvorfor og hvordan? Oplægget drøftes og justeres i forhold til fremførte ønsker og synspunkter. Designet gøres herefter til genstand for en egentlig og sædvanlig politisk behandling i byrådet – på grundlag af en indstilling fra et til evalueringen  nedsat §17-udvalg

 • Spørgeskemaundersøgelse
  Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt henholdsvis byrådsmedlemmerne og de øverste embedsmænd.

 • Interviewundersøgelse
  Der gennemføres individuelle interviews med kommunalpolitikere og topembedsmænd.  Man kan evt. supplere med nogle gruppeinterviews, dels med partigrupperne i byrådet, dels med de stående politiske udvalg.

 • Observationer af det politiske liv
  AFPL overværer nogle byrådsmøder samt et eller flere møder i økonomiudvalget og i fagudvalgene.

 • Afrapportering
  De indsamlede data bearbejdes, analyseres og på grundlag heraf udarbejdes en rapport, der dels giver et billede og en vurdering af det politiske liv, dels fremkommer med en række anbefalinger.

 • Seminar med præsentation og diskussion af rapporten
  Rapporten præsenteres for byrådet og topembedsmændene på et seminar. På  grundlag af de drøftelser, rapporten giver anledning til, søges der skabt et fælles billede, dels af hvordan det politiske liv er, dels hvad der skal gøres for at forbedre det politiske liv.

 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503